Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
НП "ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ"

Проектът е на обща стойност 24 425 618, 58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка и придобиване на педагогически и методически умения от наставници - представители на работодателите.

В Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив се обучават дуални паралелки по специалностите Електрообзавеждане на производството, Автоматизация на производството и Микропроцесорна техника. Те са разпределени през годините както следва:

За всеки клас е сключен договор с фирми - партньори, за провеждане на практическо обучение в реална работна среда:

Дейности по проекта, които Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив реализира, са:

  • Обява
  • Обява
  • Разработени НИП и учебни програми
  • През учебната 2020/2021г. са сформирани занимания по: