Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
С поглед към бъдещето!

ПГЕЕ-Пловдив е конкурентноспособно и доказало се във времето учебно заведение, с непрекъснато обновяваща се образователна среда и със съвременни върхови технологии, отговарящи на изискванията на Новото време. Чрез преподаване на иновативен образователен продукт, съобразен с европейските критерии и изисквания за качествено образование, учениците ще развият набор от умения като критично мислене, решаване на проблеми и анализ на данни, които могат да бъдат приложими в широк спектър от бъдещи професионални кариери. Предлаганата иновация ще допринесе за обособяване на общност от съмишленици – ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

РЕШЕНИЕ № 469 от 7 юли 2023 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година, Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив е иновативно училище за втори път.

Тема на Иновацията:
“Изкуственият интелект като елемент от STEM”

Целите на иновацията са: да се приложат възможностите на изкуствения интелект (ИИ) в STEM обучението на учениците от специалност “Приложно програмиране” в VIII и IX клас. STEM подхода обхваща 4-те ключови за образованието принципа на 21-век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. Иновацията ще подготви учениците за тяхната реализация в така наречените „професии на бъдещето”, които изискват специфични умения и ги прави конкурентноспособни на пазара на труда.

През настоящата учебна година в гимназията има две иновативни паралелки от специалност "Приложно програмиране", които изучават нов предмет свързан с логическо програмиране. Учебната програма по „Изкуствен интелект – Логическо програмиране на Пролог ” е предназначена за обучение на ученици от VIII клас и е създадена съвместно със специалисти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Програмата по изкуствен интелект предвижда овладяването на задълбочени теоретични познания в областта на интелигентните системи и усвояването на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления на информатиката и информационните технологии. В програмата са включени теоретични основи на класическия изкуствен интелект, моделиране на знания и проектиране на бази от знания, извличане на информация, обработка на знания, семантични технологии, съветващи системи и др.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА

За постигане на основната цел на обучението е необходимо изпълнението на следните подцели:
 • придобиване на знания за предмета и задачите на изкуствения интелект и неговата роля в Четвъртата индустриална революция;
 • придобиване на знания за връзката на логическото програмиране с изкуствения интелект;
 • придобиване на знания за понятието ЗНАНИЕ в изкуствения интелект;
 • придобиване на знания за специализирани знания и знания с общ смисъл;
 • запознаване с възможностите за представяне на знания;
 • придобиване на знания и умения по програмиране на езика Пролог.
 • придобиване на знания и умения за използване на среда за логическо програмиране SWI-Prolog
 • придобиване на умения за самостоятелно решаване на конкретни задачи и проблеми.
 • Обучението през втората година (IХ клас) ще запознае учениците с въведение в софтуерното инженерство. Представя се процеса на разработка на софтуер. Разглеждат се различни модели на процеса и се представят детайлно фазите и различните документи, които съпровождат всяка една. На учениците се поставят задания за групови проекти по STEM предмети (физика, химия, …), които се разработват, преминавайки през всички фази от процеса на разработване на софтуер. Всяка група защитава проекта си публично пред класа/ училището и изготвя документация на проекта.

  Повече информация

  Иновацията в медиите

  Знание.БГ: Как работи изкуственият интелект в Гимназията по електротехника и електроника в Пловдив. Гостуват ни: Магдалена Мъглижанова и Радостина Захариева- преподаватели по програмиране в Професионалната гимназия по електротехника и електроника, както и дванайсетокланика Евгени Данаилов.

  Статии във вестник Марица
  Осмокласници създават изкуствен интелект
  12 училища обмениха идеи и опит на форум в МГ