Обява външен експерт

Във връзка с разработването на училищна учебна документация по Проект BG05M2ОP001-2.014-0001
„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове, поканваме за разработване на учебни програми за втори гимназиален етап и Национални изпитни
програми за обучение чрез работа в реална работна среда в частта профил на професията за специалности: код
5230701 Автоматизация на непрекъснати производства и код 5230302 Микропроцесорна техника, външни експерти.
Същите трябва да отговарят на:
• Да са участници в реалния бизнес или преподаватели във висши училища.
• Да притежават образователна степен по обявените специалности.
Желаещите кандидати трябва да изпратят заявление за участие и автобиография на адрес:
kotruleva.pgee@gmail.com в срок до: 23.07.2021 г. до 14.00 ч.

От екипа на проекта