Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Човечеството се развива и светът върви напред!

С бързи темпове растат възможностите и за нашите ученици. Да им предоставяме различни и иновативни възможности, да ги възпитаваме в крак с новостите на съвременния живот и да ги обучаваме по най-ефективния начин, за нас, в Професионална гимназия по електротехника и електроника, това е основна цел!
От тази учебна година успешно добавяме още едно доказателство подкрепящо определението ни за професионализъм и новаторство, а именно- трансверсален модел на обучение, изразяващ се в напълно различен от традиционния метод на преподаване.
Учителят тук е в ролята на медиатор между знанието и ученика. Основната цел на иновацията е учениците от специалността „Автоматизация на непрекъснати производства“ самостоятелно да преминат през няколко фази до достигане необходимите знания и професионални умения.
След завършването на своя четиригодишен иновативен период на обучение, с повишена мотивация, професионални знания и компетентност в областта на автоматизацията, учениците от Иновативно училище ще бъдат обещаващи кадри за нуждите на бизнеса!

С РЕШЕНИЕ № 472 на Министерския съвет от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища, Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив вече е иновативно училище.

Тема на Иновацията:
„Трансверсален модел на обучение за специалност „Автоматизация на непрекъснатите производства“

Целта на иновацията е да се интегрира нова технология на преподаване сред учениците от специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“, като учителят се превърне в свързващо звено между знанието и ученика. В следствие на иновацията, учениците ще придобият следните професионални компетентности:
• да проектират автоматизирани системи със специализиран софтуер;
• да изградят умения за изучаване на технологии, откриване и отстраняване на повреди в автоматизирани системи, използвани от бизнеса;
• да търсят, извличат, обработват и използват различни видове техническа информация;
• да общуват на чужд език по професията с лексикални единици и езикови структури, имащи отношение към бъдещата им професия, по-висока лингвистична култура, както и всеобхватност
в изучаването на езика.
Планирана продължителност - четири години.
В резултат на този метод учениците ще повишат мотивацията си и ще очертаят професионалните си перспективи за равитие в областта на автоматизацията, ще придобият нови знания, професионални умения и компетентности, с които ще отговорят на нуждите на бизнеса в региона. Учениците ще овладеят знания и ще формират умения, които ще помогнат по-нататъшното им развитие в изучаваната професия за постигане на комуникативна интелигентност и непосредствена кариерна ориентация.