Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Общо представяне на специалността:

Специалността "Микропроцесорна техника" предлага на учениците възможност за изучаване и прилагане на основните закони в областта на електротехниката и електрониката. Учениците получават фундаментални знания и умения в областта на аналоговата и цифровата схемотехника, както и в микропроцесорните архитектури и съвременните фамилии микроконтролери. Основната цел на специалността е учениците да могат да прилагат знанията и уменията от изброените области и да проектират и програмират цифрови електронни устройства с микропроцесорно управлени

Специалността "Микропроцесорна техника" подготвя учениците да се справят с различни аспекти на проектирането, програмирането и използването на микропроцесори и микроконтролери.

Специалност „ Микропроцесорна техника“

Основни знания и умения

Специалността „Електрообзавеждане на ​Учениците от специалност „Микропроцесорна техника“ изучават предмети по обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Придобиват знания по електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, аналогова схемотехика, цифрова схемотехника. Придобиват умения по електромонтажна практика, практика по схемотехника и лабораторна практика по електрически и електрони измервания. Придобитите знания и умения подготвят учениците за по-лесно усвояване на специфичните предмети, свързани с професията „Техник на електронна техника“. В часовете по специфична професионална подготовка учениците получават компетентности по преобразувателна техника, приложен софтуер, микропроцесорна техника, работа с приложни програмни продукти и асемблер за микроконтролер, компютърни и микропроцесорни системи. Учениците придобиват практически умения по микропроцесорна техника и системи, както и по специални електронни измервания. След завършване на обучението си учениците могат да извършват: монтаж и демонтаж на компоненти и функционални възли от микропроцесорната техника, диагностика и ремонт на  електронни устройства,  настройка на микропроцесорни системи със специализиран софтуер, експлоатация и поддръжка на микропроцесорна техника, поддръжка и ремонт на интелигентни системи за събиране и обработка на информация чрез микропроцесори, документиране и анализ на текуща информация за функциониране на електронни устройства и не на последно място консултантска дейност с клиенти за продажба на съвременни микропроцесорни изделия и цифрови системи.

Професионална реализация

Придобитите знания и умения дават богати възможности за работа във фирми, работещи в областта на електрониката, програмирането и т.н., както и продължаване на обучението във висши учебни заведения в страната и чужбина.

Предимства на специалността

С​пециалността „Микропроцесорна техника“ предоставя на учениците, обучаващи се в нея, широк спектър от изучавани дисциплини, което е предпоставка завършилите я да имат голям набор от теоретични знания и практически умения в множество направления. Навлизането на микропроцесорните и вградените системи навсякъде в ежедневието и индустрията е предпоставка специалността да става все по-популярна и търсена, а завършилите я да се превръщат в ценни кадри на пазара на труда.