Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Общо представяне на специалността:

Общо представяне на специалността: Специалността „Електрообзавеждане на производството“ предлага на учениците възможността да научат как се проектират, изграждат, въвеждат в експлоатация и обслужват електропроводи, захранващи сгради с различни предназначения, електрически инсталации в жилищни, обществени и производствени сгради, а също и как се откриват и отстраняват неизправности, възникнали в процеса на тяхната експлоатация.

Учениците от специалността „Електрообзавеждане на производството" се възползват от възможността за стажове и практики, които предоставят ценен опит и практически умения в работата с електрическо оборудване и системи. 

Специалност „ Електрообзавеждане на производството“

Основни знания и умения

Специалността „Електрообзавеждане на производството“ предоставя на учениците технически знания и практически умения, които ги правят конкурентни на пазара на труда и ги подготвят за успешна кариера. В резултат от теоретичното и практическо обучение, обхващащо проектиране и изграждане, диагностика и ремонт на електрическо оборудване учениците придобиват необходими знания и умения за нормативната уредба, в това число: Наредба за взаимоотношения в инвестиционните процеси, Наредба за проучвателни и проектни работи по капитално строителство, Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ЗУТ и други. Учениците познават правилата за електрообзавеждане на производствени, селскостопански и жилищни сгради, заложени в Правилника за устройство на електрически уредби. Обучаващите придобиват умения в областта на електротехниката, включително измерване на електрически величини, разбиране и изработване на електрически схеми, приложение на методики за електротехнически изчисления, използване на компютърни програми за визуализация и софтуер за приложни цели, както и разбиране на икономически понятия и предприемаческо поведение за успешно справяне с професионалните задачи.

Професионална реализация

Успешно завършилите специалността „Електрообзавеждане на производството“ намират професионална реализация като експерти в сферата на изграждането, ремонта и поддръжката на електрическото  оборудване на производствени предприятия, жилищни и обществени сгради, както и в електроразпределителните дружества в страната.  След завършване на XII клас имат възможност да продължат образованието си в технически ВУЗ. Специалността отваря вратата за различни кариерни пътища, като проектанти на електрически мрежи и съоръжения, електроинженери и други.

Предимства на специалността

Специалността изучава разнообразни методи за диагностика и ремонт на електрически мрежи и съоръжения, запознава ученици с различни подходи при решаването на казуси, свързани с поддръжката на инсталации с различни предназначение, локализиране и отстраняване на различни видове повреди, възникнали в процеса на работата им.