Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Общо представяне на специалността:

Специалността "Автоматизация на непрекъснати производства" предлага на учениците солидна професионална подготовка и задълбочени знания за да ги подготви като високо квалифицирани и широкопрофилни техници.  Специалността  подготвя учениците да работят като високо квалифицирани техници в индустриалния сектор, като им предоставя задълбочени знания и практически умения за успешна кариера в областта на автоматизацията на производствените процеси.

Специалността „Автоматизация на непрекъснати производства" предоставя на учениците практически умения и опит, необходими за работа в индустриални среди, където автоматизацията играе ключова роля за оптимизация на производствените процеси, повишаване на ефективността и намаляване на разходите. 

Специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“

Основни знания и умения

Учениците получават знания за сложни системи за автоматично регулиране, тяхната структура и функциите на елементите им, умения за разчитане схеми на САР, знания и умения за анализиране на микропроцесорни системи за управление на технологични процеси, умения за разчитане на техническа документация, блокови и електрически схеми и справочна литература. Практическото обучение е насочено към изграждане, изследване и експлоатация на различни по сложност технически средства и системи за автоматично управление, създаване на технически умения и навици.

Професионална реализация

Отличната общообразователна и професионална подготовка са солидна основа за ефективна реализация и продължаващо обучение на нашите ученици във всеки ВУЗ. Завършилите тази специалност могат да работят в предприятия от всички области на индустрията, енергетиката, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други промишлености и в непроизводствената сфера, в които се използват системи за автоматизация и роботизация; да работят във фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация; да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация и контролно-измервателна апаратура в производствената и непроизводствената сфери.

Предимства на специалността

Специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ е първата иновативна специалност в ПГЕЕ. Целта на иновацията е да се интегрира нова технология на преподаване сред учениците от специалността, като учителят е в ролята на медиатор между знанието и ученика. Технологията на преподаване се използва и до момента. През новата учебна година специалност АНП е с редовна форма на обучение, което предполага много тясно сътрудничество с фирмите партньори. Учениците придобиват трудови навици, умения и компетентности в реална работна среда, което ще ги направи конкурентно способни на пазара на труда.