Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”, “ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ” (KД1) ПРОЕКТ „ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ“
№ 2015- 1- BG01- KA102- 013820

Бенефициенти: 40 ученици от ПГЕЕ- Пловдив от XI и XII клас, от всички професионални направления и 4 придружаващи лица Партниращи страни: Великобритания и Германия На 05.05.2016г в ритуална зала на ПГЕЕ- Пловдив се проведе информационен ден за отчитане на резултатите по проект ”Съвременни технологии в практическото обучение”, по програма „Еразъм+”, финансиран от ЕС. Гости на събитието бяха: Снежана Александрова- отдел координация и европейска интеграция към областна администрация- Пловдив Доц. доктор Албена Танева и доц. доктор Иван Костов- - катедра „Автоматика“ към ТУ- София, филиал Пловдив Бивши бенефициенти по международни проекти, родители, представители на бизнеса, журналисти, учители от ПГЕЕ и ученици от X и XI клас. Бенефициентите по проекта представиха проектните резултати и ползите от реализираните дейности. На участниците бяха връчени европейски сертификати за отлично представяне и Europass - мобилност.
На 21.03.2016г се проведе обучение по Културна и педагогическа подготовка за бенефициентите, които ще проведат мобилност с цел практика в Германия.
На 15.02.2016г./понеделник/ в интерактивната зала на ПГЕЕ се проведе културна и педагогическа подготовка на 20-те бенефициенти, които ще проведат мобилност във Великобритания през месец февруари, 2016г. по проект „Съвременни технологии в практическото обучение”, финансиран от Европейския съюз. В събитието взеха участие госпожа Стоянка Анастасова - ръководителят на проекта и директор на ПГЕЕ, инж.Камелия Стоянова-координатор и ПДУД, госпожа Радосвета Кошерова- връзки с партньорите и учител по английски език, госпожа Корнелия Василева- технически асистент и учител по български език и литература, Илия Маринчешки-педагогически съветник, както и ръководителите на групите-инж.Матилда Хънгикян и Лилия Тонева. Учениците се запознаха с историята, бита, културата и традициите на Великобритания и разшириха личния си кръгозор.

Erasmus+_2016