Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Heading
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ И ПЕРСОНАЛ (КД1), проект „ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ“
№ 2016–1–BG01–KA101–023211
Образователна платформа по проект “Обучение без граници”

Проектът „Обучение без граници“ бе ориентиран към всички педагогически специалисти от сферата на общото и професионалното образование в ПГЕЕ - гр. Пловдив. Въз основа на предварително одобрени критерии за подбор и според идентифицираните нужди на педагогическия персонал, бяха обособени два екипа учители, които реализираха интензивни структурирани краткосрочни обучителни курсове през 2016г./ 2017г. във Великобритания и Германия, в резултат на което повишиха дигиталните си и езикови компетентности. Новопридобитите знания и умения бяха приложени на практика в различни предметни области, което повиши образователните резултати на учениците и повиши мотивацията им за учене. В резултат на реализираните мобилности, бяха създадени поредица електронно базизирани урочни единици в различни образователни направления, които бяха споделени в създадения по проекта сайт „Обучение без граници“.

Unlimited_education
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ“

На 30.06.2017 г. в ПГЕЕ - гр. Пловдив се проведе информационен ден и кръгла маса по проект „ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ“, с номер № 2016-1-BG01- KA101-023211, финансиран от ЕС. На събитието присъстваха представители на Българска академия на науките, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив, както и представители на Технически университет - София, филиал Пловдив. 16 учители от сферата на общото и професионалното образование участваха в интензивни едноседмични структурирани обучителни курсове във Великобритания и Германия. В резултат на това учителите повишиха дигиталните си и езикови компетентности. Като краен продукт на информационния ден беше представен и сайт „Обучение без граници“, в който всеки един от бенефициентите по проекта сподели поредица от електронно базирани урочни единици в различни предметни области. Представена беше също и виртуална класна стая, създадена към сайта, в която учениците от ПГЕЕ вече работят. Придобиването и прилагането на практика на иновативни и по-ефективни методи на преподаване, повиши интереса на учениците, разшири хоризонта на възможности за реализация пред тях и създаде по-ефективна образователна среда, като очерта нови перспективи за личностно и професионално развитие. Личностно детерминирани в бенефициентите по проекта-учителите, тези методи и подходи на преподаване са оказали многопрофилно въздействие директно върху самите учениците, които са повишили интереса си към образователния процес, а в следстие на това и успехите си по съответните дисциплини. По този начин учителят се превръща в мост към миналото, стабилна основа на настоящето и визия за бъдещето, като осигурява образование без граници - неограничено от времето, пространството и националността.

Брошура Success Success Success Success