Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Приложно програмиране
Приложно програмиране

МОН съвместно със софтуерната индустрия одобри професия „Приложен програмист“ за обучение в средните училища. Приложният програмист работи с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране, технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници, спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране и автоматизирано тестване, непрекъсната интеграция, системи за управление на задачите и дефектите. Обучаващите се в ПГЕЕ - Пловдив придобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист”. Работят с всички устройства от конфигурацията на компютърната система, познават и прилагат основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код. Създават програмни продукти по готов проект, като прилагат математически подходи и използват процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране.
Завършилите специалност „Приложно програмиране“ намират реализация в ИТ сектора като програмист, тестер, системен администратор и други в различните направления.


Компютърна техника и технологии
Компютърна техика и технологии

Обучението на учениците по професията: Kомпютърна техника и технологии включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка и задължителната чуждоезикова подготовка. Специфичната подготовка: Включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти и информационни технологии, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер, изкуствен интелект, Web базирани приложения и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка. Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като "Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи", „Приложно програмиране“.


Компютърни мрежи
Компютърни мрежи

Специалността „Компютърни мрежи” предоставя на учениците възможност за висококвалифицирана подготовка в областта на информационните технологии, програмирането, създаването и поддържането на електронна база данни. След завършване на курса, учениците ще могат не само да създават, но и да поддържат и администрират Компютърни мрежи. Освен хардуерни, учениците ще се превърнат и в конкурентоспособни софтуерни специалисти, програмисти и уеб-дизайнери, боравещи свободно с различни операционни системи и програмни продукти.
Завършилите пълния курс на обучение по професията трябва да умеят да: идентифицира компонентите на компютърната система; изгражда кабелна система и да поставя конектори; тества кабелната система за дефекти; инсталира и ползва средства за защита на информацията; инсталира различни операционни системи и драйвери, мрежови хардуер и мрежови операционни системи;


Микропроцесорна техника
Микропроцесорна техника

Обучението: Tехник на електронна техника, специалност: Mикропроцесорна техника включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка и задължителната чуждоезикова подготовка. Специфичната подготовка: Включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти и информационни технологии, микропроцесорни архитектури, системен и приложен софтуер, Web базирани приложения и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка. Област на реализация: Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професия „Техник на електронна техника”. Завършилият тази специалност може да работи в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност, свързан с: диагностика, монтаж, хардуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника, електронни системи за мониторинг, контрол и управление и други., да използва средствата за компютърното симулиране и проектиране и прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.


Електрообзавеждане на производството
Електрообзавеждане на производството

Общи сведения: Тя подготвя кадри със средно специално образование в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, електронизацията, роботизацията и автоматизацията на масови и уникални производствени процеси и агрегати, автоматизация на проектирането, ергономичното и ефективното осветление на производствени и битови помещения, комуникационни транспортни артерии и възли, уникални зали, музеи и др. В условията на ограничени енергийни ресурси и запаси, жизнено важен проблем в настоящия момент и в перспектива е екологичното и ефективното използване на електроенергията. Този основен проблем е във фокуса на обучението на учениците от тази специалност. Учебният план: Учебният план и учебните програми са разработени на основата на положителния опит и дълготрайните традиции на учителите от методическото обединение "Електрообзавеждане на производството".


Автоматизация на непрекъснати производства
Автоматизация на непрекъснати производства

Основна цел на обучението по специалност „Автоматизация на непрекъснати производства” е да подготви високо квалифицирани и широкопрофилни техници със солидна професионална подготовка и задълбочени знания. Учениците получават фундаментални знания по Електротехника, Градивни елементи, Техническа механика, Цифрова и Аналогова схемотехника. Специфичната професионална подготовка включва: Технически средства за автоматизация, Микропроцесорни управляващи системи, Автоматизация на производството, Автоматизация на електрозадвижванията, Проектиране на системи за автоматизация. Практическото обучение е насочено към изграждане, изследване и експлоатация на различни по сложност технически средства и системи за автоматично управление, създаване на технически умения и навици. Обучаващите се придобиват трета степен на професионална квалификация по професия „Техник по автоматизация“. От 2018 г. ПГЕЕ – гр. Пловдив е иновативно училище. Иновацията е свързана със специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“. Целта на иновацията е да се интегрира нова технология на преподаване сред учениците от специалността, като учителят е в ролята на медиатор между знанието и ученика. Технологията на преподаване се използва и до момента. От 2019 г. специалност АНП е с дуална форма на обучение, което предполага много тясно сътрудничество с фирмите партньори. Учениците придобиват трудови навици, умения и компетентности в реална работна среда. Отличната общообразователна и професионална подготовка са солидна основа за ефективна реализация и продължаващо обучение на нашите ученици във всеки ВУЗ. Завършилите тази специалност могат да работят в предприятия от всички области на индустрията, енергетиката, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други промишлености и в непроизводствената сфера, в които се използват системи за автоматизация и роботизация; да работят във фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация; да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация и контролно-измервателна апаратура в производствената и непроизводствената сфери.