Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
№ BG05M2OP001-2.004-0004

По повод празника на ПГЕЕ-Пловдив, който ще се състои на 27.04.2018 година, всички извънкласни дейности ще представят своята дейност.
От учебната 2016/2017 година ПГЕЕ-Пловдив работи по проект "Твоят час".

Извънкласните дейности по проект "Твоят час" през учебната 2017/2018 година са:

Електроника
Програмиране и компютърни мрежи
Информатика за малки и големи
Програмиране за малки и големи
Роботика
Езикова работилница