Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Heading
Проект "Успех"
№ BG051PO001-4.2.05

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив, под ръководството на инж.Камелия Стоянова и Корнелия Василева, спечели проект „УСПЕХ”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Целта на проекта е да обхване ученици в извънкласни дейности, като приоритетно се обърне внимание на рисковите ученици, с цел да се повишат техните технически, дигитални, математически и културни компетентности, както и физическото им състояние чрез спорт. В тази насока, според желанията на учениците, бяха сформирани клубове и спортни секции.

"Човекът, радиацията и околната среда" - Ръководител: инж.Ганка Лавчева
"Да научим повече от нашите класици и партньори в знанието" - Ръководител: Мими Михайлова
"Здрави и силни чрез спорт" - волейбол - Ръководител: Кузман Данев
"Здрави и силни чрез спорт" - баскетбол - Ръководител: Христо Тафков
"Здрави и силни чрез спорт" - тенис на маса - Ръководител: Борислав Цанов
"Художествена самодейност" - Ръководител: Нели Минкова
"Забавна математика" - Ръководител: Татяна Гидикова
"Забавляваме се с математика" - Ръководител: Росица Ташева
"WEB дизайн-изготвяне на сайтове, презентации и клипчета" - Ръководител: Малина Иванова
"Първи стъпки в електрониката" - Ръководител: инж.Галина Узунова
"Приложна електроника - Мехатроника" - Ръководител: инж.Георги Коларов

На 27.06.2012г. закрихме кръжочната дейност по проект "УСПЕХ" "Да направим училището привлекателно за младите хора"

Измина още една учебна година, която освен под знака на 50-годишния юбилей на нашето училище, премина и под знака на кръжочната дейност по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, по който конкретен бенефициент е МОНМ. По проект "УСПЕХ" в нашето училище бяха сформирани гореспоменатите клубове, кръжоци и спортни секции. Организираната кръжочна дейност допринесе за осмисляне на свободното време на учениците, според техните интереси, потребности и възможности. Това засили интересът им към образователно-възпитателния процес и намали риска от отпадане от училище. Редовните контакти между учениците и ръководителите в извънучебното време и решаването на общи интелектуални и професионални задачи, създадоха условия за подобряване на социалната интеграция. Всичко това, заедно с възпитателния ефект на спорта, умението за екипна работа, създадоха възможност за физическо, личностно и професионално развитие. В резултата на кръжочната дейност, бе развит личностния потенциал на младите хора в ПГЕЕ, което стана видно и при протеклите представителни прояви, на които всички от ПГЕЕ станахме свидетели.

Представителна изява на клубове и кръжоципо проект "Успех“

На 01.04.2015 г. от 13.30 в Ритуална зала на ПГЕЕ се проведе представителна изява на клубове и кръжоци по проект ,,Успех“. Усвоени умения, придобити знания и креативност демонстрираха учениците, включени в:

Кръжок ,,Енергиен мениджмънт с Autocad”- ръководител инж.Здравка Георгиева;
Кръжок ,,Графичен дизайн“- ръководители инж. Матилда Хънгикян и инж.Камелия Стоянова;
Клуб ,,Художествена самодейност“- ръководител Нели Минкова;
Клуб ,,Пловдив – древен и млад“ – ръководител Корнелия Василева;
Клуб ,,От фолклора към литературата в училище“- ръководител Анна Ганина;
Клуб ,,Да общуваме свободно“- ръководител Илия Маринчешки.

За пореден път нашите възпитаници доказаха , че не само успешно усвояват академични знания и професионални умения, но и активно се включват в разнообразни извънкласни дейности. Гости на тържеството бяха г-жа Татяна Цанкова, старши експерт по ,,Природни науки и екология“ към РИО - Пловдив, ръководството на ПГЕЕ, преподаватели и ученици. В края на инициативата всички ученици и ръковдители на кръжоци и клубове получиха сертификати за участие. Извънкласните дейности осмислиха свободното време на учениците и допринесоха за техния интелигентен растеж.

Success