Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма
“Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР)