Държавни зрелостни изпити 2019г.

Какъв е смисълът от ДЗИ ?

 • Изравнени критерии за оценяване в страната
 • Качество на образованието,съизмеримост на резултатите от обучението и конкурентоспособност на знанията
 • Надежден контрол на изхода
 • Ключови компетентности за учене през целия живот
 • Хармонизиране на образователните изискавания в страните от ЕС
 • Начало на всички изпити - 8.00 часа
 • При явяване на ДЗИ всеки ученик задължително представя документ за самоличност - лична карта или шофьорска книжка.

Къде и как се записват оценките от ДЗИ ?

 • В дипломата за средно образование
 • Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение
 • При формирането на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно

Колко и какви са ДЗИ ?

Задължителни (без освобождаване):

 • Български език и литература
 • Учебен предмет по избор от ЗП или изпит по Теория и Практика на професията

Допълнителни(по желание)

 • Учебен предмет по избор от Задължителна подготовка/ЗП/.(Оценката от този изпит не може да заменя оценката по който и да е един от 2-та задължителни ДЗИ.)

От кои учебни предмети избираме?

 • Математика
 • Чужд език(АЕ,НЕ,РЕ,ФЕ)
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • или изпит по Теория и Практика на професията

Кога ще се проведат ДЗИ?

Сесия май - юни

 • БЕЛ - 21 май 2019г., начало 08:00ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019г.,начало 08:00ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода от 29 май 2019г. - 31 май 2019г., начало 08:00ч

Сесия август - септември

 • БЕЛ - 28 август 2019г. , начало 08:00ч
 • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019г., начало 08:00ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода от 30 август 2019 - 04 септември 2019г., начало 08:00ч.

Нормативна уредба

 • Учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Информативна презентация