ОТКРИТ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА В 12 Г КЛАС – УЧИТЕЛ НИКОЛАЙ КАРАДЖОВ

img_7876Първият за тази учебна година открит урок беше изнесен в сряда, 28.09.2016г. , в часа по литература на 12г клас, от младия преподавател Николай Караджов. Присъстваха: Директорът на гимназията Стоянка Анастасова, колеги и учители филолози – преподаватели по Български език и литература.
img_7877
Урокът, на тема: „ Оптимистична визия за „пристъпа величествен на роба“ / „Юноша“ – Христо Смирненски “, представи творбата на класика чрез използване на интерактивни методи: „Пирамида“, работа в екип, работа с постер; анализ, синтез, дискусия, беседа, мултимедия, изготвяне на таблица, които провокираха активното включване на учениците в часа, поддържаха интереса и вниманието им.
img_7879
В уводната част на урока учителят осъществи интеграция с изучаваното в часовете по история и цивилизация, като актуализира знанията за епохата, в която живее и твори поетът, историческите предпоставки за написване на творбата и възникването на новото литературно направление – постсимволизъм. Работата върху жанровите, композиционните и тематичните особености на стихотворението „Юноша“ продължи с определяне на основната тема, тълкуване на заглавието и посочване на лирическия герой. Въз основа на личния си опит, учениците разсъждаваха за юношеството като гранична възраст между детството и зрелостта. В хода на целия урок, използваха уменията си да анализират и извличат изводи, аргументирано и изчерпателно. Боравеха умело с литературната терминология – тема, основна идея, микротеми, композиция на творбата, жанр, теза, антитеза, лирически герой, лирически говорител, художествени изразни средства.

img_7881Чрез интерактивния метод „Пирамида“, разделени на групи, учениците разсъждаваха по поставени от преподавателя въпроси. Първоначалните самостоятелни разсъждения се обогатяваха до достигане на конкретни изводи и обобщения, чрез обединяване около приемливо за всички мнение. Учениците отговорно и прецизно изпълниха задачите си, доказаха уменията си да работят в екип, с коректни партньорски взаимоотношения и зачитане мнението на всекиго.
В края на урока учениците бяха поставени в ситуация да разсъждават какво означава за тях активната гражданска позиция. Така се осъществи междупредметна връзка с философията и се провокира чувството за личната отговорност и съпричастност към социалните проблеми на обществото, на което те са бъдещите строители.  img_7878  img_7880