Описание на изпълнените дейности по Дейност 6

На 21.10.2023 г. беше проведено обучение на тема „Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик и повишаване на ефективността“, с присъждане на 1 квалификационен кредит на 19 педагогически специалисти. Обучението е проведено от Преподаваме.БГ

На 27.10.2023 г. беше проведено обучение на тема  „Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум” от RAABE с 1 кредит. Обучени 9 педагогически специалисти.

През периода 11-18 ноември 2023 г. беше проведено обучение на тема „Методика на обучението по професионална подготовка“ с хорариум 32 академични часа, 15 обучени педагогически специалисти от  ТУ Варна.