Национален план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

Национален план за възстановяване и устойчивост

BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е осигуряване на модерна и високо-технологична материална база в професионални гимназии с оглед превръщането им в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение (ЦВП в ПОО), които да предоставят възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.

В рамките на процедурата ще се подкрепят следните дейности:

  • Дейност 1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО;
  • Дейност 2. Ремонт/основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на сгради, помещения, работилници и лаборатории на училищна образователна среда, вкл. пристрояване, надстрояване и/или ново строителство за изграждане на ЦВП в ПОО.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е       96 960 000 лева с ДДС.

Конкретни крайни получатели съгласно Заповед РД09-5599/2022 г., утвърдена от министъра на образованието и науката, са двадесет и осем професионални гимназии, определени да получат статут на ЦВП в ПОО.

 Професионална гимназия по електротехника и електроника Пловдив е една от двадесет и осемте професионални гимназии, определени да получат статут на ЦВП в ПОО.

Гимназията е сключила договор № BG-RRP-1.014 -0017-С01 на стойност 3 456 490,24лв

Предвижда се обновяване на Блок 6 – Политехнически работилници  и Блок 4 и доставка на обзавеждане и оборудване на обновените 19 специализирани кабинета.