СЕМИНАР НА ТЕМА МОБИЛНИ КОЛАБОРАТИВНИ СЕРВИЗНИ РОБОТИ ПО ИНИЦИАТИВА НА УЧЕНИ ОТ БАН, КЪМ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ , ДОГОВОР № КП-06-Н57/8 ОТ 16.11.2021Г., МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МОБИЛЕН КОЛАБОРАТИВЕН СЕРВИЗЕН РОБОТ, АСИСТЕНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Днес 17.05.2023г по инициатива на проф. Роман Захариев от БАН, институт по роботика и инж.Васил Цветков, учител по практическо обучение в ПГЕЕ и докторант в БАН, в STEM центъра на ПГЕЕ- Пловдив бяха демонстрирани сервизни, колаборативни и колесни роботи.
Доц. Нина Вълчкова от Институт по роботика, БАН, секция РИМиС също участва в демонстрация на функционалните възможности на изброените класове роботи. Използваната операционна система е ROS (robotic operating system) антропоморфен робот, който танцува.
Учениците и колеги от гимназията с интерес се включиха в инициативата, защото Роботиката насърчава учениците да мислят аналитично и да решават проблеми. При проектирането и програмирането на роботи се изисква системно и логическо мислене, както и умение да се намират решения на предизвикателства.
Роботиката предоставя възможности за творчество и иновации.
Роботиката играе важна роля в съвременния технологичен свят. Учениците, които се занимават с роботика, развиват умения, които са от значение за множество професии в бъдеще, свързани с технологиите.
Роботиката насърчава учениците да формулират хипотези, да извършват експерименти и да наблюдават резултатите.