ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – ПЛОВДИВ С ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК

snimki-4

С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ПГЕЕ – ПЛОВДИВ, КАКТО И ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАЩА ЦЕЛИТЕ НА ЕС И ЕСФ.

Проектът беше спечелен и стартира през 2013 г. и приключи в рамките на определения срок. Партньори в реализацията му  бяха: ,,Контракс – Пловдив“ ООД, Енергийна Агенция – Пловдив и ,,Изоматик Комплект “ ООД.

ПРОЕКТЪТ  „РАБОТОДАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЗАЕДНО В „ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК – ПГЕЕ – ПЛОВДИВ“ НА ОБЩА СТОЙНОСТ

292 782,16 ЛВ.

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше насочен към младите хора от ПГЕЕ – Пловдив, които са в етап на професионално образование и обучение.

Целевите групи по проекта включиха 19 учители и 314 ученици, разпределени в 3 модула: „Специалист LAN1&2“, „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници“ и „Енергиен мениджмънт“, „Автоматизирани системи“.

 

snimki-2

ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ БЯХА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ И ДОВЕДОХА ДО ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С:

актуализация на професионалното образование и обучение чрез изграждане на „Иновативен образова-телен парк в ПГЕЕ – Пловдив”; привличане на местните работодатели в образователния процес в гимназията и трансфер на иновативни практики; адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели; актуализиране и усъвършенстване на знания и умения на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите, за създаване на навици за по-добра адаптивност към пазара на труда.

snimki-1

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СЕ СЪЗДАДОХА И ПРОВЕДОХА: УЧЕБНИ ПРОГРАМИ; ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ; ИЗГРАДИХА СЕ И ОТВОРИХА ВРАТИ ДВЕ ЗАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ; ИЗГРАДИ СЕ УЧИЛИЩНА МРЕЖА; СЪЗДАДОХА СЕ ТРИ РАБОТНИ МЕСТА НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ– ВСИЧКИ ТЕ ДОВЕДОХА ДО УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК – ПГЕЕ – ПЛОВДИВ”.

Публичното отразяване на дейностите, свързано с изготвянето на видео-репортаж, трейлър, информационна табела вътрешни информационни табла, проведените конференции, семинари и пресконференции в гр. Пловдив и гр. София също спомогна за популяризирането на Проекта сред ученици, учители, партньори и пловдивската общественост.

snimki-5

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВКЛЮЧВАНЕТО И РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ НА ЕС И ЕСФ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С МЕСТНИЯ БИЗНЕС ПОЗВОЛЯВАТ УСПЕШНОТО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПЪЛНОЦЕННАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.             

snimki-6

snimki-7