Еко ден- обичаме природата и за нас е важна грижата за околната среда

Почистване на класните стаи, двора на училището и прилежащите тротоари направиха учители и ученици от ПГЕЕ. С традицията за провеждане на Еко ден в училище приоритетно наблягаме на разделно събиране на отпадъци и опазване чистотата на района, в който учим и работим.
Днес училищната общност на ПГЕЕ проявяви екологична отговорност и грижа за околната среда!