Мултидисциплинарен иновативен урок с учениците от Xи клас

На 26.06.2023г. в ПГЕЕ беше проведен мултидисциплинарен иновативен урок с учениците от Xи клас под ръководството на учителите д-р Мими Михайлова – старши учител по БЕЛ и Олга Димитрова-учител по АЕ. Учениците представиха своите знания и умения за възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст на български и английски език. Те направиха презентации по групи на превода на Конвенцията за правата на детето, редактираха своите текстове и коментираха допуснатите типове грешки. Бе проведена дискусия върху идеи, заложени във Конвенцията и приложени към примидата на Маслоу. Усвоените знания бяха проверени чрез електронната платформа Kahoot. В игрова ситуация учениците изведоха обобщения по темата и споделиха мнения за утвърдените умения за комуникация, емпатия и толерантност  в резултат на проведения езиков практикум.
Реализираният мултидисциплинарен иновативен урок е резултат от проведена обучителна мобилност на учителите в гр. Амстердам, Нидерландия по проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000060161 към акредитация КА121-SCH-52-3/05.10.2022 г по програма Еразъм +.