Обучение на педагогическите специалисти от ПГЕЕ на тема „Компетентностен подход в обучението“