Проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000060161 Акредитация в областта на УО с № 2021-1-BG01-KA120-SCH- 000042568

1. Обща информация за проекта:
Бенефициенти: 6 ученици от ПГЕЕ – Пловдив от първи гимназиален етап и 2 придружаващи лица, 6 учители по общообразователни предмети.
Партниращи страни: гр. Прато, Италия ( за ученици) и Амстердам, Нидерландия( за учители).
Цел на проекта: Да се повиши качеството на преподаване чрез интегриране на върхови технологии, съвременни STEM- решения и проектно-базирано обучение, както и осведомеността на младите хора по теми от европейското гражданство, европейските ценности и политики.
2. Условия за участие:
За обявения брой ученически мобилности – 6 могат да кандидатстват ученици от 9 и 10 клас, с високи резултати в областта на ООП, гр. Прато, Италия.
За учителската мобилност – 6 педагогически специалисти по ООП, Амстердам, Нидерландия.
За придружаващи лица – 2 педагогически специалисти.
В рамките на една учебна година учителска мобилност може да се осъществи само веднъж.
3. Процедури по кандидатстване:
Подаване на документи за двете мобилности: от 01 декември до 20 декември 2022 г.
Всички документи се подават на имейл erasmus.uo.pgee@gmail.com, a заявлението по образец и на хартиен носител.
3.1. Ученическа мобилност:
Кандидатите подават до Координатора на проекта Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, CV – европейски формат и Мотивационно писмо.
Образец на заявлението се подава и на хартиен носител на координатора на проекта.
3.2. Учителска мобилност:
Кандидатите подават до Координатора на проекта Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, Мотивационно писмо и документ, доказващ ниво на владеене на АЕ.

Образец на заявлението се подава и на хартиен носител на координатора на проекта.
3.3. Придружаващи лица:
Кандидатите за придружаващи лица подават до Координатора на проекта Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ и CV – европейски формат.
Образец на заявлението се подава и на хартиен носител на координатора на проекта.
4. Селекция и класиране:
Селекцията на бенефициентите ще се извърши до средата на м.януари 2023 г. по критерии, заложени в проектното предложение.
4.1. Ученическа мобилност – критерии за подбор:
 Среден успех от учебната 2021/2022 г. – минимум Много добър (5.00)
 Среден успех по АЕ за първи срок на учебната 2022/ 2023 г. – не по-нисък от
Много добър (5.00)
 Участие в извънкласни дейности и дейности за издигане на авторитета на
гимназията.
 Липса на наложени санкции за първия срок на учебната 2022/ 2023 г.
 Резултат от тест по АЕ – не по-нисък от 50% (Тестът ще се проведе в началото на
м.януари с преминалите първия етап на селекцията).
4.2. Учителска мобилност – критерии за подбор:
 Документ, удостоверяващ владеене на английски език – минимум В1 ниво.
 Мотивационно писмо.
 Открити уроци за споделяне на добри практики.
 Дейности за издигане авторитета на гимназията.
4.3 Придружаващи лица:
 Заявление по образец.
 CV – европейски формат
Обявяване на класираните бенефициенти: 20 януари 2023 г.
При форсмажорни обстоятелства са допустими промени по някои от параметрите на
проекта!

Приложение1-заявление УО ученици

Приложение 2-заявление УО учители