Покана за обучение на учители

 

Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

П О К А Н А

 

за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправяме към Вас покана за подаване на оферта за извършване на обучение с предмет:

– „Нови техники и технологии“ – 3 обучения;

– „Нови методи на преподаване“ – 1 обучение;

– „Нови методи за оценяване“ – 1 обучение;

– „Обучение за разработване на учебна документация“ – 1 обучение.

Поръчката е със следните параметри:

  1. Обучение на до 16 бр. учители по професионална подготовка/учители-методици, разпределени в 2 групи от до по 8 бр. учители.
  2. Място на провеждане на обучението: гр. Пловдив
  3. Време на провеждане на обучението: 24 академични часа, (3 дни), от които поне 8 ч. за практическо обучение в партниращото предприятие.
  4. Дейността по обучение – осигуряване на лектор/и (включително възнаграждение, дневни, пътни и квартирни на лектора) е ангажимент на Изпълнителя.
  5. От необходимите за осъществяване на обучението логистични дейности, включващи организирането на кафе-паузи; зареждане на залата с минерална вода; осигуряване на нощувка/и, обедни хранения, вечеря/и; осигуряване на транспорт/осребряване на транспортни разходи на обучаемите, осигуряване на онлайн обучение през платформа Teams Microsoft е ангажимент  на изпълнителят.
  6. Моля при подготовка на офертата си да се съобразите с Техническото задание за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, което прилагаме към поканата.
  7. В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност за използване на нова техника и технологии по съответните професионални направления за училището с цел адаптиране на обучението в училище към нуждите на индустрията от квалифицирани кадри по професии, ключови за икономиката на страната.
  8. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за проведено обучение на учителя/учителя методик за повишаване на квалификацията и компетентностите (по образец).

 

Приложения към поканата:

1. Проект на договор.

2. Техническо задание.

3. Удостоверение.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПГЕЕ Пловдив