Покана към учителите на ПГЕЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТ

 Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка

 

Реализирането на Дейност „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ ще се проведе при следните условия:

Списък с темите за предвидените обученията:

– Нови техники и технологии – 3 обучения;

– Нови методи на преподаване – 1 обучение;

– Нови методи за оценяване – 1 обучение;

– Обучение за разработване на учебна документация – 1 обучение.

За включване в обученията учителите по професионална подготовка и учителите методици подават Заявление – Приложение №1А, до директора за участие в дадено обучение. В обученията приоритетно се включват учителите, преподаващи в паралелките с дуална форма на обучение.

Обученията за периода на изпълнение на проекта ще бъдат възлагани и ще бъдат сключвани договори за обучения по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), при спазване изискванията на чл. 20 от ЗОП и съобразно стойността на планираните за възлагане дейности от същия вид. Всеки учител по професионална подготовка/учител-методик за периода на изпълнение на проекта следва да премине най-малко 2 обучения за учебна година. Обученията не дублират едно и също съдържание на обучението.

Продължителността на обученията е в рамките на 3 дни за 24 академични часа, от които поне 8 академични часа са за практическо обучение в партниращото предприятие.

Обученията се провеждат в групи до 8 учители (средно 5).

Всеки успешно обучен учител/преподавател по професионална подготовка и учител методик следва да получи Удостоверение за проведено обучение на учителя/учителя-методик за повишаване на квалификацията и компетентностите – Приложение № 4

При стартиране на обучението се изготвя учебен график, съгласно който се провеждат теоретична и практическа част, като практиката част не е задължително да се проведе непосредствено след теоретичната.

​За учителите методици освен горепосочените теми са предвидени и теми, свързани със специфични проблеми на педагогическата, дидактическата и методическата работа с учители и наставници.