ПГЕЕ – град Пловдив и Първа долекарска помощ

Ученическият парламент към Професионална гимназия по електротехника и електроника („ПГЕЕ“) – град Пловдив организира онлайн информативна среща, свързана с оказване на първа долекарска помощ.

Целта на събитието е да се обърне внимание върху умението да се спаси човешки живот, защото човешкият живот е висша ценност!

Ученикът Калоян Атанасов от XI „Д“ клас е доброволец във формирование „Пловдив 112“.
Благодарение на придобития опит, той представи пред участниците какво трябва да съобщим на телефон 112, ако сме свидетели на пътен инцидент и какви стъпки се предприемат след това.

В презентация на тема „Първа долекарска помощ“ бе разяснена важността на бързите животоспасяващи действия и мерки при внезапно спиране на сърцето.
Калоян запозна присъстващите и с международните протоколи за Кардиопулмонална ресусцитация.

За пълна достоверност на информацията са използвани ресурси от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Американска Здравна Асоциация,
Европейски корпус по ресусцитация.
С оглед на по- голяма достъпност на текста в презентацията е използван шрифт, подходящ за дислексици.

На организираната от гимназията ни онлайн среща присъстваха, както ученици и учители от ПГЕЕ – град Пловдив, така и представители от ученическите парламенти на СУ „Свети Патриарх Евтимий – град Пловдив“ и „Национална Търговска Гимназия – град Пловдив“.