СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в  Пловдивска област се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от VIII до XII клас в ПГЕЕ – гр. Пловдив поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

От ръководството