СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Въз основа на Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021  на Министъра на здравеопазването, Заповед №РД09-3596/ 20.10.2021  на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-891/ 20.10.2021  на Директора на РЗИ – гр. Пловдив и във връзка с Писмо с изх. № АД – 01 – 2390/ 20.10.2021 г. на Началника на РУО – гр. Пловдив Ви информираме, че от 22.10.2021 г. до 04.11.2021 г., учениците преминават към ОРЕС при спазване на утвърденото седмично разписание при следния график:

седмица Паралелки в ОРЕС Паралелки в присъствено обучение % паралелки в присъствено обучение
22.Х – 28.Х.2021 г. VIII, XI и Х а, в, д, з IX, XII и Х б, г, е, ж, и 51%
29.Х – 04.XI.2021 г. IX, XII и Х б, г, е, ж, и  VIII, XI и Х а, в, д, з 49 %