БИЗНЕСЪТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА БИЗНЕСА – ОСЪЗНАТАТА НЕОБХОДИМОСТ!

На 20.09.2021г. стартира обучението в реална работна среда с учениците в дуална форма на обучението от 11Г клас, специалност Електрообзавеждане на производството. Работодателят „АББ България ЕАД, клон Раковски“ сключи трудов договор с всеки един от тях, и през учебната 2021/2022 година учениците ще работят два дни в седмицата, разпределени в няколко различни производства. За своята работа те ще получават месечно възнаграждение, съответстващо на учебните програми и наредби. Те ще натрупат незаменим опит в професията, която са избрали.
В първия си работен ден учениците бяха придружени от ЗДУПД инж. Елена Динчийска и методист по дуално обучение за специалност ЕОП инж. Нина Райчева. Управителят на „АББ България ЕАД, клон Раковски“ Иван Воденчев поздрави лично нашите ученици с ангажираността им в реалната работна среда.

Учениците се запознаха с преките си наставници, с работните изисквания и графика за работа, както и с политиката на компанията в областта на ЗБУТ и опазване на околната среда.

С помощта на „Lego serious play“ учениците екипно създадоха модел, позволяващ да представят очакванията им от дуалното обучението и отговориха на въпросите: „Какво си представяте, че ще правите?“ и „Какво очаквате да постигнете в края на дуалното ви обучение в АББ?“

Учениците представиха няколко модела на следните теми: „Електромобил“, „Модул с ракета“ и „Нашата бъдеща работна среда“.

Обучението в АББ стартира с добро настроение, много творчески идеи и креативност.  На добър час на младите ел.техници от 11Г клас!