Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 12.03.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 12.03.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив 1 ученик от 12 клас е карантиниран като контактен на близък с положителен тест, но не се налага карантиниране на паралелката. Двама педагогически специалисти са карантинирани като контактни лица на близък.
Информирани са органите на РЗИ и РУО.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички санитарно-хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!