Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 19.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 19.02.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив има 1 ученик от 12 клас с положителен тест за COVID – 19 и 1 ученик от 10 клас – карантиниран като контактен на близък. Не се налага карантиниране на паралелка, тъй като последното посещение на ученика с положителен тест в сградата на ПГЕЕ е на 05.02.2021г.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички санитарно-хигиенни изисквания и противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството