Обучение “Проблемно-базиран метод и проектно-базиран метод в STEM” в Професионална гимназия по електротехника и електроника

През месец ноември 23 учители от природни и технически науки преминаха обучението, като усвоиха знания и развиха практически умения и компетенции за проектиране и прилагане на проблемно-базиран метод и проектно-базиран метод в STEM, съобразени със съвременните технологично- базирани среди на обучение. Придобитите знания и умения ще интегрират в работата си в STEM центъра, който предстои да бъде изграден. От тази учебна година в гимназията e въведен иновативeн предмет „Въведение в STEM”, който интегрира в себе си знания, умения и подходи, свързани с развиване на критично мислене, екипна работа и сътрудничество.

stem1

slide2

slide3

slide4

slide5.1

slide5.2

slide6

slide7

slide8

slide9