Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 11.12.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 11.12.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани трима ученици като контактни на близък, а един ученик е с положителен PCR тест.
Един педагогически специалист и едно лице от непедагогическия персонал са с установен положителен PCR тест.
Един педагогически специалист е карантиниран като контактен на близък с положителен PCR тест.
Спазени са всички здравни протоколи и санитарно-хигиенни мерки. За ситуацията е предоставена информация в РЗИ – гр. Пловдив и РУО – гр. Пловдив.
Поради факта, че обучението се провежда в електронна среда от разстояние, не се налага карантиниране на паралелки.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!
От ръководството