ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за частично възстановяване на присъствения учебен процес за периода 23.11 – 23.12.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,
Въз основа на Писмо № 9105-382/09.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 и прилагане на алгоритъм за приоритетност и редуване за присъствие ви информираме за следното:

1. Считано от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. образователно-възпитателният процес в ПГЕЕ – гр. Пловдив ще се провежда в хибридна форма на обучение при редуване на присъствения часове и такива в електронна среда от разстояние в платформата MS Teams.
2. Хибридната форма на обучение ще се прилага спрямо образователен етап/клас, съгласно приложения график, утвърден от РУО.
3. Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание в ,,Школо“ с продължителност 35 мин. в присъствена форма и в електронна среда от разстояние.
4. Начало на учебните часове за I смяна – 08:00 часа и съответно 12:40 за II смяна.
5. Всички класни работи ще бъдат проведени в присъствена форма на обучение за съответния клас и/или етап. В случай че предварително определената дата за класна работа попада в период на обучение в електронна среда от разстояние, тя ще бъде изместена на друга дата.
6. Всички писмени изпитвания и контролни работи освен в присъствена форма, могат да бъдат осъществени в електронна среда по преценка на педагогическия специалист.
7. Носенето на маски/шлемове по време на учебни часове Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с оглед опазване здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, съгласно Писмо № 9105-382/09.11.2020 г. на министър на образованието и науката.
8. Ученици, които проявяват грипоподобни симптоми, незабавно да се свържат с личния лекар, да информират класния ръководител и да не посещават училище.
9. За посочения период ученици под карантина и/или тези, които са подали заявление за преминаване в ОРЕС по желание ще се включват в дистанционните часове по предмети и ще осъществяват двупосочна връзка с педагогическите специалисти и класа, като подлежат на оценяване. В тези случаи те ще осъществяват синхронно обучение.

За повече информация следете сайта на гимназията, съобщенията в електронния дневник ,,Школо“ и се обръщайте към класния ръководител.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХИБРИДНО ОБУЧЕНИЕ

за периода 23.11. 2020 – 23.12.2020 г.

Випуск
1. седмица
23.11-27.11.
2. седмица
30.11.-04.12.
3. седмица
07.12.-11.12.
4. седмица
14.12.-18.12.
5. седмица
21.12.-23.12.
12. клас
при-съствено
при-съствено
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
11. клас
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
при-съствено
при-съствено
10. клас
при-съствено
при-съствено
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
9. клас
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
при-съствено
при-съствено
8 а, б, в, г, д
при-съствено
при-съствено
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
8 е, ж, з, и
ОРЕС
ОРЕС
при-съствено
при-съствено
при-съствено

Бъдете здрави!
От ръководството