Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 13.11.2020г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 13.11.2020 г.в ПГЕЕ – гр. Пловдив е установен един ученик от 8 „г“ клас с положителен PCR-тест и 1 лице от непедагогическия персонал.  Ученикът последно е посещавал училище на 28.10.2020 г. , както и лицето от персонала. За ситуацията са уведомени РУО и РЗИ.

Като контактни лица на близък са карантинирани:

  • 3-ма ученици , респективно от 8,,в“, 8,,г“ и 8 ,,и“;
  • 3-ма ученици, респективно от 9 „в“, 9 ,,е“ и 9 ,,ж“;
  • 1 ученик от 10 ,,е“;
  • 1 учител.

Незабавно е извършена предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички допълнителните предписания на РЗИ – гр. Пловдив.

В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.