Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 30.10.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 30.10.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани двама ученици съответно от 8 „и“ и от 11 „е“ клас като контактни на близък с положителен PCR-тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.
Един педагогически специалист е с установен положителен PCR-тест. По преценка на РЗИ – гр. Пловдив паралелките, в които преподава, не се поставят под карантина.
Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и всички кабинети и спазваме допълнителните предписания на РЗИ – гр. Пловдив.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.
От ръководството