Информация за преминаване към електронно обучение за периода 29.10 -12.11.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Информираме Ви, че въз основа на Заповед №  РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването считано от 29.10.2020 г. до 12.11. 2020 г. включително обучението в ПГЕЕ – гр. Пловдив ще се осъществява в електронна среда от разстояние в MS Teams. Ще се спазва утвърденото седмично разписание в Школо с продължителност на учебния час 40 мин.
Учениците имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.      Следват стриктно седмичното разписание в Shkolo.bg.
2.      Присъстват в учебните часове. ВПИСВАТ СЕ ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ и се прилагат санкциите, предвидени в чл.199 на ЗПУО!
3.   Включват се активно в образователния процес като не нарушават дисциплината и не създават затруднения на педагогическите специалисти. За нарушения от подобно естество се налагат предвидените санкции по чл. 199 от ЗПУО.
4.      Изпълняват поставените домашни работи/проектни задачи и ги предават в указания от учителя срок само и единствено в MS Teams.
5.      Получават проектни задачи, както и материали за асинхронно обучение при необходимост, върху които могат да бъде оценявани.
6.      Могат да бъдат оценявани устно и/ или писмено само и единствено в MS Teams.
7.      Писмено изпитване се провежда по преценка на педагогическите специалисти само и единствено в MS Teams.
8.      Длъжни са да включат камера за осъществяване на видео връзка по искане на педагогическия специалист в съответния час.
Часовете по лаборатория и учебна практика се провеждат присъствено за учителя в учебната работилница/ зала като същият се задължава чрез видеокамера да демонстрира изготвянето на практическото задание, а учениците от своя страна да наблюдават цялостния процес чрез MS Teams.
За неизпълнение на задълженията от страна на учениците, родителите ще бъдат своевременно уведомени от класния ръководител.