Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 26.10.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 26.10.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив е установен един ученик от 11 „е“ клас с положителен PCR-тест.  Ученикът последно е посещавал училище на 19.10.2020 г. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелката не се  поставят под карантина. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.

     Карантинирани са двама ученици съответно от 8 “е“ клас и 11 „б“ клас като контактни лица на близък с положителен PCR-тест.

     Към днешна дата, 26.10.2020 г., един педагогически специалист също е под карантина като контактно лице на близък.

     Незабавно е извършена предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички допълнителните предписания на РЗИ.

     В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

    За карантинираните ученици е осигурено обучение в ОРЕС за периода от 26.10. 2020 г. до 05.11.2020 г.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

От ръководството