Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 23.10.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ Ви информираме, че към 23.10.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани двама ученици, съответно от 8 и 9 клас, като контактни лица на близък. По преценка на РЗИ – Пловдив, не се налага карантиниране на паралелката.

Незабавно е извършена предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на училищните кабинети и се спазват всички допълнителните предписания на РЗИ.

В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – гр. Пловдив, са предприети и се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна.

От ръководството