Алгоритъм при подаване на заявление за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в срок до 30 дни по желание

/от 1-во до 5-то число на текущия месец/

 1. Подаване на завление по образец от сайта на гимназията – в канцеларията при Василка Лятева/ЗАС/.
 2. ЗАС проверява наличните документи.
 3. Предоставя пакета документи на директора.
 4. Директорът издава становище за възможността ПГЕЕ – гр. Пловдив да осигурява обучение в електронна среда от разстояние.
 5. Директорът изготвя доклад до РУО за успеха, отсъствията и активността на ученика за изминалата учебна година.
 6. В срок от един ден директорът трябва да информира РУО за постъпилото заявление, като изпраща с придружително писмо следните документи:
 • Заявление за преминаване в е-среда на обучение от разстояние по желание за срок до 30 дни копие.
 • Декларация за техническа обезпеченост – копи.
 • Становище за възможност ПГЕЕ – гр. Пловдив да осигури ОЕСР – копие.
 • Доклад за успеха, отсъствията и активността на ученика за предходната година – копие.
 1. В срок до 3 работни дни РУО – Пловдив трябва да резолира постъпилото заявление.
 2. Класният ръководител получава копие на Становището от ЗАС и го съхранява в документацията на класа. Информира всички учители за ученика, преминал към обучение в електронна среда от разстояние чрез bg.

Кореспонденцията между класния ръководител, родителя и учители, преподаващи в съответния клас, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕЗ SHKOLO.BG, за да има проследяемост!

Приложени документи:

 1. Заявление по образец от сайта на гимназията – попълва се от родителя.
 2. Декларация по образец от сайта на гимназията за техническа обезпеченост на обучение в електронна среда – попълва се от родителя.

Обучението на ученика в електронна среда от разстояние трябва да се организира до 5 работни дни, а дотогава се осигурява асинхронно обучение от всички педагогически специалисти, преподаващи в паралелката.