Алгоритъм при подаване на заявление за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в срок до 30 дни по здравословни причини

/подава се  по всяко време на учебната 2020/ 2021 г./

 1. Подаване на завление и пакет документи, удостоверяващи здравния статус на ученика /член на семейството – в канцеларията при Василка Лятева /ЗАС/.
 2. ЗАС проверява наличните документи.
 3. ЗАС предоставя пакета документи на медицинските лица.
 4. Медицинските лица проверяват всички медицински документи и резолират с подпис в горния десен ъгъл.
 5. Директорът издава становище за възможността ПГЕЕ – гр. Пловдив да осигурява обучение в електронна среда от разстояние.
 6. В срок от един ден класният ръководител трябва да информира писмено чрез bg родителя на ученика, за решението/ отказа за преминаване към електронна среда на обучение от разстояние.
 7. Класният ръководител получава копие на Становището на директора от ЗАС и го съхранява в документацията на класа. Информира всички учители за ученика, преминал към обучение в електронна среда от разстояние чрез bg.

Кореспонденцията между класния ръководител, родителя и учителите, преподаващи в съответния клас, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕЗ SHKOLO.BG, за да има проследяемост!

Приложени документи:

 1. Заявление по образец от сайта на гимназията – попълва се от родителя.
 2. Декларация за техническа обезпеченост на обучението в електронна среда – попълва се от родителя.
 3. Копия на медицински документи, доказващи заболяването на ученика или член от семейството, налагащи обучение в е-среда от разстояние – предоставят се родителя.
 4. Становище на директора за възможност за ОЕСР – издава се от Директора.
 5. Копие от становището получава класният ръководител и го съхранява в документацията на класа.

Обучението на ученика в електронна среда от разстояние трябва да се организира до 5 работни дни, а дотогава се осигурява асинхронно обучение от всички педагогически специалисти, преподаващи в паралелката.