СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

19490021_1630192030324460_1172510190_o

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали;
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по архитектура строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив;
 • Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по транспорт ,,Гоце Делчев“, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот;
 • Професионална гимназия по механотехника ,,Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по битова техника, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия ,,Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград;
 • Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян.

 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на  модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.

Срок на договора: 30 месеца (21.06.2017 – 21.12.2019 г.)

Стойност на договора: 14 086 000 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 11 922 099,98 лв.

Национално финансиране: 2 103 900,02 лв.