Специалност „ Приложно програмиране“

От новата учебна година ПГЕЕ- Пловдив ще обучава ученици по  професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“

Приложният програмист работи с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране, технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници, спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, контрол на изходния код  и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране  и автоматизирано тестване, непрекъсната интеграция, системи за управление на задачите и дефектите.

Обучаващите се в ПГЕЕ- Пловдив придобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист”. Работят с всички устройства от конфигурацията на компютърната система, познават и прилагат  основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код. Създават програмни продукти по готов проект, като прилагат математически подходи и използват процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране.

Завършилите специалност „Приложно програмиране“  намират реализация в ИТ сектора като програмист, тестер,  системен администратор и други в различните направления.