Участие в Научно-Техническа Конференция Електроенергетика 2016

Международната Научно-Техническа Конференция Електроенергетика 2016, организирана от ТУ Варна, се проведе от 6 до 8 октомври 2016г. в КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. За първи път в такъв формат на Конференцията се даде възможност на учениците от различни национални гиманазии да участват с доклади.
На 6.10.2016 г. в конферентна зала чрез използване на модерни интерактивни технологии и средства се проведе кръглата маса на тема „Предизвикателствата пред съвременното обучение и реализация на специалистите в областта на електроенергетиката. За участници бяха поканени преподаватели от средните и висшите училища, учащи и бизнеспартньори.
Учениците от ПГЕЕ взеха активно участие в обсъждане на актуалната тема по секции заедно с преподаватели и представители на бизнеса. Като резултат на това участие Христо Тотев и Илия Борджиев са доказали тяхната професионална зрялост, умението им за участие в дискусии и отстояването на техническите концепции.
ntk1
В рамките на конференцията на 7октомври 2016г. Христо Тотев и Илия Борджиев, учениците от 12 Г клас на ПГЕЕ, специалност електрообзавеждане на производството, представиха доклад на тема „Зелена електроенергетика в съвременото производство“.
ntk2ntk3
Учителите от ПГЕЕ инж. Елена Динчийска и инж. Нина Райчева участваха в секция за преподаватели с доклад на тема „Методически аспекти на обучението по Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници и Енергиен Мениджмънт чрез активизиране на самостоятелна работа на учениците“. Докладите на учениците и учителите са отпечатани в сборник с ISBN номер.
ntk4ntk5
Резултатът от участието на учителите и учениците от ПГЕЕ в Научно-техническа конференция дойде назабавно. Академичния състав на електротехническия факултет предостави на учениците възможност да кандидатстват без конкурс в ТУ-Варна по избраната от тях специалност. На учителите и учениците бяха връчани сертификати за участие и грамоти.
ntk6ntk7

 

 

 

 

 

 

 

Зареден с нова енергия и много дръзки идеи, в добро настроение екипът на ПГЕЕ пристигна в Пловдив с послание за благодарност от академичната общност на ТУ Варна до Директора на ПГЕЕ Стоянка Анастасова.

ОТКРИТ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА В 12 Г КЛАС – УЧИТЕЛ НИКОЛАЙ КАРАДЖОВ

img_7876Първият за тази учебна година открит урок беше изнесен в сряда, 28.09.2016г. , в часа по литература на 12г клас, от младия преподавател Николай Караджов. Присъстваха: Директорът на гимназията Стоянка Анастасова, колеги и учители филолози – преподаватели по Български език и литература.
img_7877
Урокът, на тема: „ Оптимистична визия за „пристъпа величествен на роба“ / „Юноша“ – Христо Смирненски “, представи творбата на класика чрез използване на интерактивни методи: „Пирамида“, работа в екип, работа с постер; анализ, синтез, дискусия, беседа, мултимедия, изготвяне на таблица, които провокираха активното включване на учениците в часа, поддържаха интереса и вниманието им.
img_7879
В уводната част на урока учителят осъществи интеграция с изучаваното в часовете по история и цивилизация, като актуализира знанията за епохата, в която живее и твори поетът, историческите предпоставки за написване на творбата и възникването на новото литературно направление – постсимволизъм. Работата върху жанровите, композиционните и тематичните особености на стихотворението „Юноша“ продължи с определяне на основната тема, тълкуване на заглавието и посочване на лирическия герой. Въз основа на личния си опит, учениците разсъждаваха за юношеството като гранична възраст между детството и зрелостта. В хода на целия урок, използваха уменията си да анализират и извличат изводи, аргументирано и изчерпателно. Боравеха умело с литературната терминология – тема, основна идея, микротеми, композиция на творбата, жанр, теза, антитеза, лирически герой, лирически говорител, художествени изразни средства.

img_7881Чрез интерактивния метод „Пирамида“, разделени на групи, учениците разсъждаваха по поставени от преподавателя въпроси. Първоначалните самостоятелни разсъждения се обогатяваха до достигане на конкретни изводи и обобщения, чрез обединяване около приемливо за всички мнение. Учениците отговорно и прецизно изпълниха задачите си, доказаха уменията си да работят в екип, с коректни партньорски взаимоотношения и зачитане мнението на всекиго.
В края на урока учениците бяха поставени в ситуация да разсъждават какво означава за тях активната гражданска позиция. Така се осъществи междупредметна връзка с философията и се провокира чувството за личната отговорност и съпричастност към социалните проблеми на обществото, на което те са бъдещите строители.  img_7878  img_7880