Професионална гимназия
по електротехника
и електроника гр. Пловдив
Иновативно училище
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
№ BG05M2OP001-2.004-0004

БЛАНКИ по проект "Твоят час"

Приложение 2, ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласие
Приложение 4, АНКЕТНА КАРТА
Приложение 5, ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

Същите са както следва:
Анкета за учениците
Анкета за родителите
Анкета за членовете на съветите „Твоят час“

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.


По повод празника на ПГЕЕ-Пловдив, който ще се състои на 27.04.2018 година, всички извънкласни дейности ще представят своята дейност.
От учебната 2016/2017 година ПГЕЕ-Пловдив работи по проект "Твоят час".

Извънкласните дейности по проект "Твоят час" през учебната 2017/2018 година са:

Електроника
Програмиране и компютърни мрежи
Информатика за малки и големи
Програмиране за малки и големи
Роботика
Езикова работилница