Професионална гимназия по електротехника и електроника

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”


№ BG05M2OP001-2.004-0004По повод празника на ПГЕЕ-Пловдив, който ще се състои на 27.04.2018 година, всички извънкласни дейности ще представят своята дейност.


От учебната 2016/2017 година ПГЕЕ-Пловдив работи по проект "Твоят час".

Извънкласните дейности по проект "Твоят час" през учебната 2017/2018 година са:
- Електроника
- Програмиране и компютърни мрежи
- Информатика за малки и големи
- Програмиране за малки и големи
- Роботика
- Езикова работилница