Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Профил на ПГЕЕ

Органиграма:


Директори:

- Стоянка Анастасова

- инж. Камелия Стоянова

- инж. Елена Динчийска

- инж. Атанаска Милева


Главен счетоводител:

- Катя Иванова

Търгове и конкурси:


Обществени поръчки - профил на купувача:

- Процедури, провеждани по реда на ЗОП

- Отговори на поставени въпроси към процедури, провеждани по реда на ЗОП

- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

- Избор на изпълнител по реда на ЗОП

  1. Приложение към публична покана от 16.07.2012
  2. Приложение документи