Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Документи

Стратегия за развитие на ПГЕЕ - гр. Пловдив

Правилник за управлението и дейността на ПГЕЕ за учебната 2018/2019 година

План за изпълнение и финансиране на стратегията на ПГЕЕ - Пловдив

Годишен план на ПГЕЕ за учебната 2018/2019 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2017/2018 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2017/2018 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за периода 2016/2020 година

Форми на обучение в ПГЕЕ за учебната 2017/2018 година

Бюджет за 2018 година

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на
„Национален план за противодействие на тероризма“ и на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г.
за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма,
Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив
разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.