Професионална гимназия по електротехника и електроника

Документи

Стратегия за развитие на ПГЕЕ - гр. Пловдив

Правилник за управлението и дейността на ПГЕЕ за учебната 2017/2018 година

План за изпълнение и финансиране на стратегията на ПГЕЕ - Пловдив

Годишен план на ПГЕЕ за учебната 2017/2018 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2017/2018 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2017/2018 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за периода 2016/2020 година

Форми на обучение в ПГЕЕ за учебната 2017/2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 година