Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Държавни зрелостни изпити 2020г.

Какъв е смисълът от ДЗИ ?


Къде и как се записват оценките от ДЗИ?


Колко и какви са ДЗИ?


От кои учебни предмети избираме?


Кога ще се проведат ДЗИ?


Нормативна уредба

Учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Информативна презентация